วิสัยทัศน์และพันธกิจ​

เกี่ยวกับฟู้ดเวิลด์

About Food World

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้ให้บริการศูนย์อาหาร และบริการจัดเลี้ยงครบวงจรชั้นนำ

พันธกิจ (Mission)

  • ขยายธุรกิจอาหารครบวงจร
  • สร้างศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
  • เป็นผู้นำแห่งคุณภาพและอาหารปลอดภัย
  • สร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
  • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม (Value)

  • C – Customer Centric ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • P – Professionalism บริการอย่างมืออาชีพ
  • F – Food Safety อาหารต้องปลอดภัย
  • W – Well Being คุณภาพชีวิตที่ดี

Food World