ศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ สาขาโรงพยาบาลศิริราชฯ ได้ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ สาขาโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าอาหารทุกจานมีการปรุงอย่างถูกสุขลักษณะ อาหารปลอดภัย มีความสะอาด ผ่านเกณฑ์การรับรอง โดยมีคณะผู้แทนฯ จากกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบให้